home > onze missie-visie

Onze Missie-Visie

Wij willen een kwaliteitsvolle organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg zijn, waarbij werken met jongeren en hun context centraal staat.  We werken met kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar, die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden, alsook met hun gezinnen en hun ruimere context.
We bieden zoveel als mogelijk zorg op maat.  Hierbij staan de individuele behoeften van de cliënten centraal.  Ons aanbod is daarom zoveel als mogelijk ook gediversifieerd.  We werken tevens kleinschalig op diverse locaties.  We voorzien zowel residentiële als ambulante begeleiding. 
We willen aandacht hebben voor de zorg op alle levensterreinen op maat van de cliënt.

Om dit te verwezenlijken installeren we vanaf het begin van de begeleiding het principe van gedeelde zorg met de context van het kind of de jongere.  We laten hen maximaal participeren aan het hulpverleningsproces en willen emancipatorisch werken.  We vertrekken vanuit de krachten van de mensen zelf en proberen samen meer ruimte en keuzevrijheid te bewerkstelligen.  Dit doen we vanuit een houding van afstandelijke betrokkenheid, vanuit respect voor de eigenheid van onze cliënten en vanuit een fundamenteel geloof in veranderingen.
Vertrekkende vanuit een gelijkwaardige relatie, hopen we dat zowel onze cliënten als wijzelf hieraan groeien.  Op die manier trachten we de ontwikkeling van de jongere terug op gang te brengen en hopen we om de relatie jongere - context te bevorderen. We zijn er op gericht om hun perspectieven terug te verruimen.

Om dit te realiseren werken we in een lerende organisatie, waarin participatie op alle niveaus wordt nagestreefd.  Er wordt inspraak, openheid, duidelijkheid en ondersteuning gegeven aan de medewerkers, vanuit een respectvolle houding naar elkaar.  De medewerkers krijgen de kans om zich te ontwikkelen in functie van de doelen van onze organisatie.  De medewerkers werken geëngageerd, professioneel.  Ze tonen zich ook authentiek en stellen zich flexibel en integer op.  Teamwerk is de belangrijkste schakel in het realiseren van de doelen.
Binnen het gedifferentieerde aanbod van de voorziening zijn we steeds op zoek naar een overstijgende verbondenheid van de verschillende werkvormen, met respect voor ieders  eigenheid en groeiproces.

Vanuit de Lions inspiratie, we serve, stellen we onszelf ter beschikking om de groei van onze cliënten te bevorderen, dit met de hoger beschreven doelen voor ogen.

We verbinden ons ertoe om samen te werken met andere organisaties om zoveel moge-lijk zorg op maat te kunnen creëren en om het netwerk van onze cliënten maximaal mee uit te bouwen. 
We willen tevens het aanbod in de regio op elkaar afstemmen.

We zijn een zelfbevragende, flexibele organisatie die mee evolueert met de maatschap-pelijke realiteit.

 

  OPNAMES

   contacteer voor

  residentieel verblijf:

  Intersectorale Toegangspoort O-VL

  09 235 32 60


  contacteer voor

  contextbegeleiding

  (voorheen thuisbegeleiding):

  dienst voor contextbegeleiding Mobilé

  09 238 44 40